האבקנים ותהליך ההאבקה

האבקה היא העברת גרגרי אבקה מאבקן של מין מסוים אל צלקת של אותו מין

מהי תרומת חלקי העלי לתהליך ההאבקה?
עמוד עלי גבוה, מביא לחשיפה גדולה של הצלקת.
ככל שהצלקת גדולה יותר, היא יכולה לקלוט על גביה יותר גרגרי אבקה.
כיצד ניתן להגדיל את שטח הצלקת? (הביטו בתרשימים של העליים)
- מספר צלקות - צלקת מסועפת
כיצד נראות צלקות של פרחים מואבקי רוח?
ארוכות, מסועפות מאד, דמויות נוצה
  • מידע למורה

    דיון בעקבות חקר האבקנים.

4 4 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק